Jujutsu Sorcerers with Special Grade Status

Wed, Dec 23, 2023 12:25 AM IST

Animeintime.com

By Vamshi

Satoru Gojo

Suguru Geto

Yuki Tsukumo

Ryomen Sukuna

Yuta Okkotsu